Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 20/DPZ/12/RB/2013

 

KONKURS OFERT

 

na wymianę nawierzchni jezdni przy ul. Piłsudskiego 7 w Słupsku

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni jezdni wykonanej z trylinki i betonu wylewanego na mokro na kostkę polbruk gr. 8 cm oraz wymiana nawierzchni chodnika wykonanego z płytek chodnikowych 50x50 na kostkę polbruk gr. 6 cm na  terenie Miasta Słupsk przy ul. Piłsudskiego 7 w Słupsku.

3. Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 08.11.2013r.

4. Termin i miejsce składania ofert

1)  Termin składania ofert: upływa w dniu 25.10.2013r., o godz. 09:00

2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3) Ofertę należy złożyć do dnia 25.10.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta - Konkurs ofert na wymianę nawierzchni jezdni przy ul. Piłsudskiego 7
w Słupsku”

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5. Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.  Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.  Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.  Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11. Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Formularz oferty

3) Oświadczenia

4) Wzór umowy

5) Projekt techniczny

6) STWiORB

7) Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf138,17 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf189,28 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf200,60 kB
Zalaczniki nr 2 i 3 wzory oświadczen.pdf136,97 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf325,25 kB
Załącznik nr 5 Projekt techniczny.zip2 300,42 kB
Załącznik nr 6 STWIORB.pdf827,98 kB
Załącznik nr 7 Przedmiar robót.pdf69,46 kB
Zmiana zał. do Instrukcji - nr spr 20_DPZ_12_RB_2013 - 21.10.2013.pdf292,49 kB
Załącznik nr 5 Projekt techniczny - zmiana 21.10.2013.zip2 239,30 kB
Załącznik nr 7 Przedmiar robót - zmiana 21.10.2013.pdf67,19 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf352,46 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-10-21, godz. 07:45)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605067