Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 19/DPZ/12/RB/2013

 

KONKURS OFERT

 

na wykonanie przyłącza wodociągowego dla nieruchomości położonej
przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodociągowego dla nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 08.11.2013r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 17.10.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta – Konkurs ofert na wykonanie przyłącza wodociągowego dla nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku"

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.   Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5)      Wzór umowy

6)      Projekt budowlany

7)      Przedmiar robót

8)      STWiROB

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-10-10, godz. 11:32)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf137,09 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf234,18 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf202,96 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu..pdf129,47 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf129,83 kB
Zalacznik nr 4 Wzór oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf155,66 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz robót.pdf194,84 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz osób.pdf193,21 kB
Zalacznik nr 7 Wzór umowy.pdf252,53 kB
Załącznik nr 8 STWiORB.pdf1 866,98 kB
Załącznik nr 9 Projekt BW.zip1 714,84 kB
Załącznik nr 10 Przedmiar robót.pdf757,85 kB
Informacja o wyniku postępowania 19_DPZ_12_RB_2013.pdf431,34 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835145