Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 29/DPZ/U/2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na wykonanie usług w zakresie przeglądów instalacji gazowych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku – Rejon AWiL1 i AWiL2

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu wspólnot mieszkaniowych.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie przeglądów instalacji gazowych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku – Rejon AWiL1 i AWiL2.

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 18.10.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

" PRZETARG NIEOGRANICZONY – przegląd instalacji gazowych AW1, AW2 – Nr sprawy: 29/DPZ/U/2013, nie otwierać przed dniem 18.10.2013r. godz. 09:10"

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z Warunkami Przetargu. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

6.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

7.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone zostały w Warunkach Przetargu.

8.      Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

9.      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 70 1 i następnych kodeksu cywilnego. Przetarg ma charakter nieograniczony. Szczegółowe warunki postępowania zostały określone w Warunkach Przetargu i są wiążące dla Wykonawców.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf138,95 kB
WARUNKI PRZETARGU - PGM.pdf316,35 kB
Zalaczniki nr 1 Formularz oferty.pdf262,74 kB
Zalaczniki nr 1.1 Formularz cenowy.pdf185,53 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu.pdf129,35 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf128,06 kB
Zalacznik nr 4 Wzór oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf155,91 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz uslug.pdf277,69 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz osób.pdf273,50 kB
Zalacznik nr 7 SIWZ Wzór umowy.pdf194,53 kB
Załącznik nr 8.1 Wykaz nieruchomości AW1.pdf662,25 kB
Załącznik nr 8.2 Wykaz nieruchomości AW2.pdf349,69 kB
Zał. nr 1 do umowy_Protokół z przegl. inst. gaz - budynek.doc51,00 kB
Zał. nr 1A do umowy -Protokół przeglądu inst. gaz. - lokal.doc51,50 kB
Zał. nr 1B do umowy NAKAZ - przegl. inst. gaz.doc34,00 kB
Zał. nr 2 do umowy.pdf500,99 kB
Zawiad. o wyborze najk. oferty 29_DPZ_U_2013.pdf561,42 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-10-10, godz. 08:58)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-10-21, godz. 13:10)
Odwiedzin: 3168

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5646636