Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 07.10.2013r.

Numer sprawy: 17/DPZ/12/U/2013

 

KONKURS OFERT

 

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie – uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie podwórka przy ul. Zamkowej 1-4 w Słupsku

 

 1. 1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
 2. 2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie – uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie podwórka przy ul. Zamkowej 1-4 w Słupsku.

Projekty winny być wykonane zgodnie z PN i zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Dokumentacja ma być przygotowana do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

 1. 3.      Termin wykonania zamówienia

30 dni o dnia zawarcia umowy.

 1. 4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 14.10.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta – Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie podwórka przy ul. Zamkowej 1-4 w Słupsku”

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 1. 5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury
 2. 6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska – Pełnomocnik Zarządu. ds. zamówień publicznych, e-mail: joanna.urbanska@pgm.slupsk.pl  tel. (59) 8487521, fax. (59) 842 80 48 w godzinach od 8:00 do 15:00 .Tuwima 4 pokój nr 6.
 3. 7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
 4. 8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
 5. 9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
 6. 10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
 7. 11.   Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Oświadczenia

4)      Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf138,49 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf188,74 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf202,93 kB
Zalaczniki od nr 2 do 3_wzory oświadczen.pdf136,93 kB
Zalacznik nr 4 wzór umowy.pdf173,06 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania 17_DPZ_12_U_2013.pdf354,29 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-10-07, godz. 10:10)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)
Odwiedzin: 2599

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592239