Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 15/DPZ/12/U/2013

 

KONKURS OFERT

 

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie – uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie podwórka przy ul. Zamkowej 1-4 w Słupsku

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie – uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie podwórka przy ul. Zamkowej 1-4 w Słupsku.

Projekty winny być wykonane zgodnie z PN i zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Dokumentacja ma być przygotowana do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

3.      Termin wykonania zamówienia

30 dni o dnia zawarcia umowy.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 30.09.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta – Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie podwórka przy ul. Zamkowej 1-4 w Słupsku”

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska – Pełnomocnik Zarządu. ds. zamówień publicznych, e-mail: joanna.urbanska@pgm.slupsk.pl  tel. (59) 8487521, fax. (59) 842 80 48 w godzinach od 8:00 do 15:00 .Tuwima 4 pokój nr 6.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 

 

Pełna treść Instrukcji dla Oferentów wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf138,66 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf188,77 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf202,93 kB
Zalaczniki od nr 2 do 3_wzory oświadczen.pdf137,14 kB
Zalacznik nr 4 wzór umowy.pdf173,94 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf373,87 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-09-23, godz. 13:04)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604986