Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 26/DPZ/U/2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na wykonywanie  usług pogotowia technicznego elektrycznego w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot
i Lokali nr 1 i Administrację Wspólnot i Lokali nr 2

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu wspólnot mieszkaniowych.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pogotowia technicznego elektrycznego w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot i Lokali nr 1 i Administrację Wspólnot i Lokali nr 2, polegających na:

1)      usuwaniu awarii instalacji elektrycznej w przypadku braku dopływu energii elektrycznej w częściach wspólnych  nieruchomości,

2)      wymianie uszkodzonych  wkładek topikowych  po stronie zasilania WLZ i w tablicach administracyjnych,

3)      oczyszczaniu przewodów nadpalonych i powtórne załączanie pod zacisk,  naprawie lub wymianie osprzętu elektrycznego tj. wyłącznika, gniazda wtykowego, jeśli jest przyczyną awarii,

4)      naprawie łącz i styków w puszkach WLZ,

5)      wykonaniu tymczasowego zasilania zapewniającego działanie instalacji do czasu zlecenia usunięcia  usterki lub wymiany instalacji przez Zamawiającego dla Zakładu wykonującego remonty instalacji elektryczne w dniach i godzinach pracy nie objętych usługą pogotowia technicznego,

6)      zabezpieczaniu  (zaizolowanie) przewodów elektrycznych  po wyrwanych wyłącznikach lub naprawie albo zabezpieczeniu  wyrwanych  wyłączników   i przycisków na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych, strychach, które  stwarzają zagrożenie  porażenia prądem,

7)      w przypadkach awaryjnych wymiana lub uzupełnienie żarówek oświetlenia administracyjnego,

8)      naprawie lub wymianie podejścia pod tablice podlicznikową , jeśli jest to przyczyną awarii,

9)      w przypadku zagrożenia porażeniem , zabezpieczeniu uszkodzonych lub zdewastowanych elementów instalacji elektrycznej,

10)  usuwaniu awarii w pionie WLZ budynku  wraz z wymianą wkładek topikowych i gniazd bezpiecznikowych  (zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej bez wymiany tablic WLZ),

11)  naprawie instalacji oświetleniowej, zabezpieczeń przedlicznikowych w mieszkaniach, lokalach użytkowych  oraz ogólnego przeznaczenia – bez wymiany instalacji wewnętrznych, bez naprawy osprzętu oświetleniowego i urządzeń (odbiorników) elektrycznych w mieszkaniach,

12)  usuwaniu awarii w zakresie robót elektrycznych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja),

13)  przekazywaniu Zamawiającemu informacji o koniecznych remontach instalacji elektrycznych,

14)  każdorazowym powiadomieniu Zakładu Energetycznego oraz Zamawiającego o zerwanych plombach na urządzeniach oraz o wymianie bezpieczników mocy w złączach kablowych ZK nie będących własnością Zamawiającego.

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2016r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 02.10.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi pogotowia technicznego elektrycznego – Nr sprawy: 25/DPZ/U/2013, nie otwierać przed dniem 02.10.2013r. godz. 09:10"

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z Warunkami Przetargu. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

6.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

7.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone zostały w Warunkach Przetargu.

8.      Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

9.      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 70 1 i następnych kodeksu cywilnego. Przetarg ma charakter nieograniczony. Szczegółowe warunki postępowania zostały określone w Warunkach Przetargu i są wiążące dla Wykonawców.

 

 Pełna treść Warunków Przetargu wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf145,08 kB
WARUNKI PRZETARGU - PGM.pdf298,27 kB
Zalaczniki nr 1 Formularz oferty.pdf237,91 kB
Zalaczniki nr 1.1 Formularz cenowy.pdf176,95 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu.pdf129,04 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf127,56 kB
Zalacznik nr 4 Wzór oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf155,40 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz uslug.pdf278,09 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz osób.pdf273,18 kB
Zalacznik nr 7 SIWZ Wzór umowy.pdf188,16 kB
Załącznik nr 8 Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych w AWiL1, AWiL2.pdf866,73 kB
zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty 26_DPZ_U_2013.pdf547,22 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-09-23, godz. 11:22)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-10-03, godz. 10:07)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626576