Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 24/DPZ/U/2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na wykonywanie  usług pogotowia technicznego instalacji wod.- kan. c.o. c.w. i gazowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot i Lokali nr 1 i Administrację Wspólnot i Lokali nr 2

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu wspólnot mieszkaniowych.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pogotowia technicznego instalacji wod.- kan. c.o. c.w. i gazowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot i Lokali nr 1 i Administrację Wspólnot i Lokali nr 2, polegających na:

Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne:

1)      usuwanie przecieków na dławicach zaworów i śrubunkach na przewodach rozdzielczych,

2)      awaryjna wymiana uszczelek, grzybków, uszkodzonych głowic lub zaworów przelotowych, odcinków uszkodzonych rur do 3mb na przewodach rozdzielczych,

3)      odcinanie dopływu wody na część budynku lub na cały budynek celem ochrony przeciw zalaniu w przypadku poważnego uszkodzenia lub braku możliwości doraźnej naprawy,

4)      punktowe uszczelnianie rewizji i kielichów na pionach i poziomach kanalizacyjnych,

5)      udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych do przykanalika ( pierwsza studzienka przed miejską siecią kanalizacyjną),

6)      awaryjne czyszczenie sit na wodomierzach zbiorczych w budynku,

7)      stała współpraca z pogotowiem Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.  przy udrażnianiu przykanalików.

Instalacje gazowe usuwanie awarii lub zabezpieczanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach:

1)      zlokalizowanie, likwidacja w miarę możliwości przyczyn ulotów (przewinięcie pojedynczych gwintów, wymiana uszkodzonych śrubunków, zaworów, kształtek, uszczelek itp),

2)      w przypadku stwierdzenia ulotu gazu na odbiornikach  lub gazomierzu – odcięcie dopływu gazu i powiadomienie zainteresowanych stron (dostawca , odbiorca i administrację PGM),

3)      w przypadku odcięcia gazu na całym budynku lub przecieku na gazomierzu  – powiadomienie Zakładu Gazowniczego.

Instalacje centralnego ogrzewania:

1)      usuwanie przecieków na dławicach zaworów odcinających, grzejnikowych, śrubunkach, holendrach i złączach kołnierzowych,

2)      usuwanie przecieków na korkach grzejnikowych,

3)      usuwanie przecieków na automatach odpowietrzających i układach odpowietrzających,

4)      zabezpieczenie przecieków na pionach i poziomach,

5)      odcięcie od instalacji uszkodzonych grzejników (pęknięcie, nieszczelność spowodowana korozją itp.) i zaślepienie (zakorkowanie) podejścia grzejnikowego,

6)      odpowietrzanie instalacji i awaryjne uzupełnianie wody w zładzie  instalacji c.o.

Instalacje centralnej ciepłej wody:

1)      usuwanie przecieków na dławicach zaworów odcinających na przewodach rozdzielczych,

2)      awaryjne uruchamianie pomp cyrkulacyjnych,

3)      utrzymanie w ruchu układu cyrkulacji ciepłej wody,

4)      zabezpieczenie przecieków na pionach i poziomach.

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 26.09.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi pogotowia technicznego – Nr sprawy: 24/DPZ/U/2013, nie otwierać przed dniem 26.09.2013r. godz. 09:10"

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z Warunkami Przetargu. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.09.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

6.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

7.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone zostały w Warunkach Przetargu.

8.      Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

9.      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 70 1 i następnych kodeksu cywilnego. Przetarg ma charakter nieograniczony. Szczegółowe warunki postępowania zostały określone w Warunkach Przetargu i są wiążące dla Wykonawców.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf145,64 kB
WARUNKI PRZETARGU - PGM.pdf304,43 kB
Zalaczniki nr 1 Formularz oferty.pdf263,05 kB
Zalaczniki nr 1.1 Formularz cenowy.pdf176,85 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu.pdf128,92 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf127,65 kB
Zalacznik nr 4 Wzór oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf155,49 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz uslug.pdf278,82 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz osób.pdf273,40 kB
Zalacznik nr 7 SIWZ Wzór umowy.pdf236,17 kB
Załącznik nr 8 Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych w AWiL1, AWiL2.pdf865,52 kB
Zmiana zał. do WP - nr spr 24_DPZ_U_2013 - 19.09.2013.pdf350,62 kB
Zalaczniki nr 1.1 Formularz cenowy - zmiana 19.09.2013.pdf224,92 kB
wyjaśnienia do WP - nr spr 24_DPZ_U_2013_23.09.2013.pdf850,26 kB
zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty 24_DPZ_U_2013.pdf953,99 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-09-18, godz. 11:57)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-10-03, godz. 08:06)
Odwiedzin: 2743

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5646676