Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 17. 01. 2011 r. OGŁOSZENIE Dział Wspólnot Mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na: remont instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Małachowskiego 20 w Słupsku. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10. 03. 2011 r. Przedmiar robót /technologię robót budowlanych/ odebrać można w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6, w pokoju nr 1 w godzinach od 7.00 do 15.00. Termin składania ofert upływa dnia 30. 01. 2011 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie PGM Sp. z o.o. Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego na wykonanie prac określonych w otrzymanym przedmiarze robót i technologii prac wykazanej w załączniku. Zakłada się minimalny 2 letni okres gwarancji. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem i przedmiarem robót, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu na nieruchomości i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: PGM/AW - OFERTA na remont instalacji elektrycznej Wspólnoty Mieszkaniowej Małachowskiego 20 w Słupsku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2011 r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 4. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,Prawo zamówień publicznych- oświadczenie musi być załączone do oferty. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator p. Urszula Sarnowska tel. 059 84 87 587, 725 737 816, pokój nr 1 w godz. 7.00 do 15.00. Kryteria wyboru ofert: 1. Cena ofertowa, wiarygodność firmy /referencje/, okres gwarancji, posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł /kopia załączona do oferty/. 2. Wyboru wykonawcy dokona w oparciu o powyższe kryteria Zarząd Wspólnoty. 3. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Prusa 6.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ołoszenie _rem. inst. elektr. ul. MAŁACHOWSKIEGO 20.pdf80,23 kB
OŚWIADCZENIE z zart. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 - wzór.pdf103,91 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-01-18, godz. 23:52)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:42)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605783