Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 6/DPZ - 13A/U/2011 KONKURS OFERT na wykonywanie robót o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działający jako zarządca nieruchomości w imieniu Gminy Miejskiej Słupsk zaprasza do składania ofert na; wykonywanie usług w zakresie robót remontowych i konserwacyjnych dekarskich na obszarze administrowania Oddziału nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Pl. Zwycięstwa 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, w miarę występujących potrzeb, robót dekarskich oraz usuwanie awarii w zakresie prac dekarskich, w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 28 luty 2011r. Wymagany okres gwarancji wykonanych prac: 12 miesięcy Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę należy złożyć na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 4 /sekretariat/ Termin składania ofert: upływa w dniu 18 01 2011r., o godz. 10:30 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonywanie robót budowlanych remontowych i konserwacyjnych dekarskich - Rejon administracji Oddział Nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku” Miejsce i termin otwarcia oferty: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4, pokój nr 6 /Zamówienia publiczne/ dn.18.01.2011r. o godz. 10:55 Warunki płatności : 30 dni. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Mirosław Dańko tel. (59) 84 87 521, Dział zamówień publicznych P.G.M. Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00. Ofertę należy sporządzić wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego konkursu. Oferta winna zawierać cenę 1 roboczogodziny (z narzutami: Kp, Zysk) oraz cenę pracy 1 m-g podnośnika (z narzutami Kp i Zysk). Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: - cena roboczogodziny - 90% - cena pracy podnośnika -10% Zamawiający zakłada, że koszty zakupu materiałów na wykonywane roboty wynoszą 8%. (określono na podstawie średnich cen wydawnictwa ICCP ORGBUD Serwis z IV kwartału 2010r.) W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanych robót. Załączniki: Załącznik nr 1- formularz oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert_rob. dekarskie_OD-2.pdf91,06 kB
Ogłoszenie Konkurs ofert_rob. dekarskie_OD-2.doc31,00 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty_dekarskie- OD-2..doc48,00 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty_rob. dekarskie- OD-2.pdf75,39 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - rob. dekarskie Oddz.- 2.doc28,50 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-01-13, godz. 18:27)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:34)
Odwiedzin: 2929

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409366