Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT na wykonywanie robót o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu Gminy Miejskiej Słupsk zaprasza do składania oferty na; wykonywanie usług w zakresie robót remontowych i konserwacyjnych murarsko-tynkarsko-malarskich na obszarze administrowania Oddziału nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, w miarę występujących potrzeb, robót budowlanych remontowych i konserwacyjnych oraz usuwanie awarii w zakresie prac ogólnobudowlanych murarskich, tynkarskich i malarskich, w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych nieruchomości stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w lokalach Gminy Miejskiej Słupsk znajdujących się w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie PG.M. Sp. z o.o. w Słupsku. Termin realizacji zamówienia :od zawarcia umowy do dnia 28 luty 2011r. Wymagany okres gwarancji wykonanych prac: 12 miesięcy Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 4 /sekretariat/ Termin składania ofert: upływa w dniu 18 01 2011r., o godz. 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonywanie robót budowlanych remontowych i konserwacyjnych murarsko-tynkarsko-malarskich – Rejon administracji Oddział Nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku” Miejsce i termin otwarcia oferty : Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 6 /Zamówienia publiczne/ dn.18.01.2011r. o godz. 10:15 Warunki płatności : 30 dni. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Mirosław Dańko tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych P.G.M. Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00. Oferta winna zawierać cenę (1 roboczogodziny z narzutami : Kp, Zysku) Ofertę należy sporządzić wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego konkursu. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena. Zamawiający zakłada że koszty zakupu materiałów na wykonywane roboty wynoszą 7.5% . (określoną na podstawie średnich cen wydawnictwa ICCP ORGBUD Serwis z IV kwartału 2010r.) W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanych robót. Załączniki: zał. nr 1- :formularz ofertowy zał. nr 2:- wzór umowy Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie Konkurs ofert_rob. mur.-tynk_OD-2.pdf65,74 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty_rob. murarskie- OD-2.pdf75,11 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty_murarskie- OD-2..doc48,50 kB
Zalacznik Nr 2 wzór umowy _rob.konserwac. murarsko-tynk.pdf160,86 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - rob. murarskie Oddz.- 2.doc32,50 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-01-13, godz. 18:11)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2915710