Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 14/DPZ/12/U/2013

 

KONKURS OFERT

 

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie – Rewitalizacja terenu działki nr 256/51 w Słupsku położonej pomiędzy ulicami Niemcewicza - Wolności – Małachowskiego w Słupsku

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie – Rewitalizacja terenu działki nr 256/51 w Słupsku położonej pomiędzy ulicami Niemcewicza - Wolności – Małachowskiego w Słupsku.

3.      Termin wykonania zamówienia

40 dni o dnia zawarcia umowy.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 20.08.2013r., o godz. 08:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2013r., do godz. 08:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta – Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rewitalizację podwórka Małachowskiego, Wolności, Niemcewicza

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.08.2013r. o godz. 08:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły – Kierownik Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, e-mail: aleksandra.podsiadly@pgm.slupsk.pl  tel. (59) 8487640, fax. (59) 842 80 48 w godzinach od 8:00 do 14:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.   Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Oświadczenia

4)      Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-08-07, godz. 22:14)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf140,28 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf194,12 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf204,16 kB
Zalaczniki od nr 2 do 3_wzory oświadczen.pdf138,20 kB
Zalacznik nr 4 wzór umowy.pdf216,75 kB
Opinia Konserwatorska dot. podwórka.pdf583,60 kB
dokumentacja geotechniczna.pdf458,64 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf409,78 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835194