Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT na wykonywanie robót o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działający jako zarządca nieruchomości w imieniu Gminy Miejskiej Słupsk zaprasza do składania oferty na; Wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych stolarsko-ciesielskich na obszarze administrowania Oddziału nr 1 PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, w miarę występujących potrzeb, robót stolarsko-ciesielskich , oraz usuwanie awarii w zakresie prac stolarsko-ciesielskich , w budynkach i lokalach stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w lokalach Gminy Miejskiej Słupsk znajdujących się w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie P.G.M. Sp. z o.o. w Słupsku . Termin realizacji zamówienia : od zawarcia umowy do 28 .02 2011r. Wymagany okres gwarancji wykonanych prac: 12 miesięcy Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 4 /sekretariat/ Termin składania ofert: upływa w dniu 18 01 2011r., o godz. 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonywanie robót budowlanych remontowych i konserwacyjnych stolarsko-ciesielskich Rejon administracji Oddział Nr 1 PGM Sp. z o.o. w Słupsku” Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 6 /Zamówienia publiczne/ dn.18.01.2011r. o godz. 11:15 Warunki płatności : 30 dni. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Mirosław Dańko tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00. Oferta winna zawierać cenę (1 roboczogodziny z narzutami : Kp, Zysku) Ofertę należy sporządzić wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego konkursu. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena. Zamawiający zakłada że koszty zakupu materiałów na wykonywane roboty wynoszą 8% . (określone na podstawie średnich cen wydawnictwa ICCP ORGBUD Serwis z IV kwartału 2010r.) W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanych robó Załączniki: zał nr 1: formularz ofertowy zał. nr 2: wzór umowy Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie Konkurs ofert_rob. stol.-cies_OD-1.doc27,50 kB
Ogłoszenie Konkurs ofert_rob. stol.-cies_OD-1.pdf66,49 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty_rob. stol.-cies- OD-1.pdf75,02 kB
Zalacznik Nr 2 wzór umowy _rob.konserqwac. stolarskie.pdf182,00 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystn.- rob. stol.-cies. Oddz. 1 ..pdf56,57 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-01-13, godz. 18:04)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:32)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604586