Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT

 

na utwardzenie nawierzchni i montaż bramy przy budynku Partyzantów 16-17 oraz remont wjazdu na posesję przy ul. Partyzantów 18-19 w Słupsku.

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni i montaż bramy przy budynku Partyzantów 16-17 oraz remont wjazdu na posesję przy ul. Partyzantów 18-19 w Słupsku.

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2013r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 11.07.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć do dnia 11.07.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta - Konkurs ofert na utwardzenie nawierzchni i montaż bramy przy budynku Partyzantów 16-17 oraz remont wjazdu na posesję przy ul. Partyzantów 18-19 w Słupsku”

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.07.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.   Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Oświadczenia

4)      Wzór umowy

5)      Projekt budowlany

6)      Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf137,50 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf192,26 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf203,49 kB
Zalaczniki nr 2 i 3 wzory oświadczen.pdf137,43 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf316,93 kB
Załącznik nr 5 Projekt budowlany Partyzantów 16 17.pdf3 709,21 kB
Załącznik nr 6 Projekt budowlany Partyzantów 18 19.pdf3 437,04 kB
Załącznik nr 7 PARTYZANTOW 16 - 17 WJAZD - PRZEDMIAR.pdf55,17 kB
Załącznik nr 8 PARTYZANTOW 18 - 19 WJAZD - PRZEDMIAR.pdf54,96 kB
A1 Partyzantów 16 17.pdf1 793,15 kB
A1 Partyzantów 18 19.pdf1 811,07 kB
A2 Partyzantów 16 17.pdf193,77 kB
A2 Partyzantów 18 19.pdf232,12 kB
A3 Partyzantów 16 17.pdf232,06 kB
Informacja o wyniku postępowania 10_DPZ_12_RB_2013.pdf349,53 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-07-02, godz. 13:17)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604119