Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Słupsk, dnia 17.12.2010r. . O G Ł O S Z E N I E ! Dział Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku, przy ulicy Prusa 6 ogłasza konkurs ofert na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży stolarsko-ciesielskiej w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku. Oferta wykonawcy powinna zawierać niżej wymienione stawki i założenia wyjściowe do sporządzania kosztorysów powykonawczych: - Stawka 1 r-g (z narzutami Kp i Z) - .......... zł / r-g - Stawka 1 r-g (netto) - ...........zł / r-g - Koszty pośrednie (do R i S) - ............ % - Zysk (R, S + Kp do R i S) - ............ % - Koszty zakupu materiałów (Kz max do 10%) - ............. % (od materiałów wykonawcy) Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2011r. Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2010r. do godz. 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem " KONKURS - STOLARZE" w sekretariacie DWM PGM Sp. z o.o. ul. Prusa 6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2010r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego przy Prusa 6. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy "Prawo zamówień publicznych" - oświadczenie według załączonego wzoru musi być dołączone do oferty. W celu potwierdzenia w/w warunków Wykonawca musi:  przedstawić referencje potwierdzające doświadczenie wykonawcy  posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł /kopia załączona do oferty/. Kryteria wyboru ofert: Zamawiający dokona wyboru maksymalnie 2 najkorzystniejszych cenowo ofert. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert_ na roboty stolarsko-ciesielskie.pdf66,87 kB
Wzór umowy_roboty remontowe i konserwacyjne- stolarsko-ciesielskie.pdf155,98 kB
Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz wspólnot mieszkaniowych.xls.pdf125,12 kB
Wzory oświadczeń do rob. stolarsko-ciesielskich.pdf90,38 kB
Wykaz osób - wzór formularza..pdf50,90 kB
Wykaz robót - wzór formularza..pdf85,32 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-12-17, godz. 23:46)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2010-12-17, godz. 23:48)
Odwiedzin: 3095

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5646683