Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Słupsk, dn. 25.11.2010r.

 

Numer sprawy: 19/DPZ/U/2010

KONKURS OFERT na:

usługi o wartości poniżej 14000euro  (bez obowiązku stosowania ustawy Pzp).

 

1.   Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk zaprasza do składania ofert

na wykonanie:

usług kontroli technicznej (przeglądów) instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych, będących 100% własnością  Gminy Miejskiej Słupsk, których zarządcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

2.    Przedmiot zamówienia

Usługa obejmuje zakres przeglądów wynikających z art. 62 i 64  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami) obejmuje wykonanie czynności  zgodnie z wytycznymi wykonania przeglądów instalacji gazowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wydanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego z dnia 6 maja 1995r

2.1. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Istotnych Warunkach zamówienia (IWZ). Szczegółowy zakres usług określony jest w umowie, która stanowi załącznik nr 5 do IWZ.

2.2. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia określony został w IWZ.

2.3. Szczegółowe wykazy nieruchomości z ilościami mieszkań i mb instalacji w częściach wspólnych budynków przedstawiają odpowiednio dla części nr 1 załącznik nr 6 do IWZ, dla części nr 2 załącznik nr 7 do IWZ.

2.4.Wymagany termin wykonania zamówienia:

a)      Część nr 1 - Rej. administracji Oddział Nr 1 - do 31.12.2010r.

b)      Część nr 2 - Rej. administracji Oddział Nr 2 - od 18.04.2010 do 31.05.2011r.

3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

5.    Szczegółowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone zostały w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ) stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

6.   Termin składania ofert upływa w dniu: 1.12.2010r. o godzinie 12:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem:„Oferta na przegląd instalacji gazowych Część Nr .....  - KONKURS OFERT" należy złożyć w sekretariacie PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 pok. nr 4 (sekretariat)

Otwarcie ofertnastąpi w dniu 1.12.2010r. o godz. 12:15 w siedzibie PGM ul. Tuwima 4 pok. nr 6.

7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: - Mirosław Dańko tel. 59/ 84 87 521.

8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9. Załączniki:

 

1) Istotne warunki zamówienia (IWZ) z załącznikami 1 - 4

2) Zał. nr 5 do IWZ - wzór umowy               

3) Zał. nr 6 do IWZ Wykaz budynków – w części nr 1

4) Zał. nr 7 do IWZ Wykaz budynków – w części nr 2

(Załączniki dostępnie bezpłatnie na str. internetowej www.pgm.slupk.pl lub w formie papierowej  w siedzibie zamawiającego przy ul. Tuwima 4 – pokój nr 6)

       

Wiceprezes Zarządu

 

   Mariusz Junak

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-11-25, godz. 15:24)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:28)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert_Przegląd instalacji gazowych.doc34,00 kB
IWZ_Przegl. inst. gaz. Gmina_ 2010r. .pdf217,57 kB
Załącznik nr 5 do IWZ _wzór umowy na Część nr 1..pdf94,75 kB
Załącznik nr 5 do IWZ _wzór umowy na Część nr 2..pdf94,75 kB
Zał. nr 1 do umowy_Protokół - przegl. inst. gaz - budynek.pdf86,19 kB
Zał. nr 1A do umowy -Protokół przeglądu inst. gaz. - lokal..pdf96,31 kB
Zał. nr 1B do umowy NAKAZ usunięcia usterek.pdf83,96 kB
Załącznik Nr 8 do IWZ Wytyczne GINB.doc402,00 kB
Załącznik nr 6_wykaz budynków Część nr 20001.pdf1 854,75 kB
Załącznik Nr 7 do IWZ_ Wykaz budynków w części nr 2 zamówienia.pdf79,00 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty_przegląd instal. gaz..doc23,50 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835061