Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT   - Nr sprawy: 6/DPZ/12/U/2013

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert.

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi).

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego instalacji c.o. i c.w.u.  dla budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 5 w Słupsku.

2) Projekt powinien być wykonany zgodnie z PN i zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Dokumentacja ma być przygotowana do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

3) Inwentaryzacja budynku stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

 

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

8. Termin wykonania zamówienia (wymagany)20.05.2013r.

 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
    • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

a)       oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

b)       oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

c)       wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia wykonawca jest zobowiązany przedstawić również dokument (np. kserokopie przelewu), z którego wynikać będzie fakt opłacenia polisy w całości lub też opłacenie wymaganych rat.

d)       kserokopię wymaganych uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej

e)       zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

a)       Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

b)       Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji usługi).

c)       Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

d)       Wykonawca oblicza cenę oferty (wartość brutto oferty) w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

e)       Cena podana w Formularzu ofertowym musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna cena brutto oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

f)        Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy wynikające z kalkulacji ceny.

 

12. Termin składania ofert upływa dnia 25.04.2013r. o godzinie 09:00

13. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

„Konkurs ofert na wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego instalacji c.o. i c.w.u.
dla budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 5 w Słupsku”

14. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2013r. o godzinie 09:10 – pokój nr 6 

15. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 521,  w godz. od 9:00 do 13:00

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Podpisał

Słupsk, dn. 18.04.2013r.                                                                                                   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf217,07 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf195,83 kB
Załącznik nr 2 i 3 - oświadczenia.pdf134,80 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf214,27 kB
strona 1.pdf13,99 kB
opis.pdf30,42 kB
1.pdf2 757,61 kB
2.pdf52,88 kB
3.pdf87,66 kB
4.pdf69,27 kB
5.pdf19,55 kB
6.pdf13,14 kB
7.pdf13,27 kB
8.pdf12,95 kB
9.pdf13,59 kB
10.pdf13,96 kB
11.pdf12,87 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf371,98 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-04-18, godz. 10:46)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605918