Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT   - Nr sprawy: 5/DPZ/12/D/2013

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert.

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi).

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci na terenie ogrodzonym  przy ul Gdańskiej 9 w Słupsku. Dostawca powinien  posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, atesty a także spełniające wymogi norm polskich i UE. Elementy drewniane zastosowane w urządzeniach zabawowych powinny być całkowicie odporne na warunki atmosferyczne, elementy nośne pionowe urządzeń wykonane z drewna klejonego inne z drewna impregnowanego metodą próżniowo - ciśnieniową, dodatkowo malowane środkiem barwiąco - konserwującym. Elementy stalowe, okucia, stopy powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie ogniowe. Elementy urządzeń jak pochwyty, sprężyny, karuzele powinny być malowane farbami proszkowymi. Powierzchnia placu zabaw to ok. 155 m² o podłożu piaskowym.

2) Wykaz urządzeń:

a) karuzela krzyżowa na trwałe zamontowana w gruncie o średnicy 1,8 m i wysokości 0,6 m

b) huśtawka ważka na dwóch sprężynach na trwałe zamontowana w gruncie o wym. długość 3,0 m, szerokość 0,4 m, wysokość 0,7 m

c) huśtawka pojedyncza na trwałe zamontowana w gruncie (siedzisko huśtawkowe koszyk gumowy) o wym. długość 2,9 m, szer. 2,15 m, wysokość 2,1 m

d) drabina krzyżakowa ze ścianką wspinaczkową na trwałe zamontowana w gruncie o wym. dł. 1,0 m, ser. 2,7 m, wys. 2,3 m

e) karuzela tarczowa z siedzeniami na trwałe zamontowana w gruncie o wym. wys. 0,8 m, średnica 1,5 m

3) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren ogrodzony  przy ul Gdańskiej 9 w Słupsku o powierzchni ok. 155m2.

4) Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych

5) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru zrealizowanej dostawy i montażu urządzeń zabawowych.

6). Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw tj:

a) PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;

b) PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek;

c) PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

d) PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

e) PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej

 

7) Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać:

a)aktualny Certyfikat Zgodności z PN-EU

b)tabliczkę znamionową;

c)kartę techniczną urządzenia;

d)instrukcję użytkowania;

e)instrukcję konserwacji.

 

8) Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia, tj. dostawę i montaż urządzeń zabawowych 36 miesięcy gwarancji jakości.

9) Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.

 

 

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

8. Termin wykonania zamówienia (wymagany)22.05.2013r.

 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

b) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

c) wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia wykonawca jest zobowiązany przedstawić również dokument (np. kserokopie przelewu), z którego wynikać będzie fakt opłacenia polisy w całości lub też opłacenie wymaganych rat.

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

a) Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

b) Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji dostaw).

c)  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia min. koszty transportu, przeglądy w okresie gwarancji, wywóz zanieczyszczeń, materiały, sprzęt, narzuty itp. z uwzględnieniem wszystkich postanowień zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

d) Wykonawca oblicza cenę oferty (wartość brutto oferty) w Formularzu ofertowym, określając cenę na podstawie cen jednostkowych (Załącznik nr 1).

e) Cena oferty stanowić będzie sumę iloczynów ilości jednostek i cen jednostkowych, określonych w Formularzu ofertowym.

f) Cena podana w Formularzu ofertowym musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna cena brutto oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

g) Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy wynikające z kalkulacji ceny. Zamawiający w dowolnym momencie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wglądu w kalkulacje dowolnych, wybranych przez siebie, pozycji cen jednostkowych.

 

12. Termin składania ofert upływa dnia 23.04.2013r. o godzinie 09:00

13. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

„Konkurs ofert na dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych”

14. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.04.2013r. o godzinie 09:10 – pokój nr 6 

15. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 521,  w godz. od 9:00 do 13:00

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie plac zabaw 2013.pdf211,62 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf212,11 kB
Załącznik nr 2 i 3 - oświadczenia.pdf135,24 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf211,00 kB
wyjaśnienia nr 1.pdf411,82 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf368,21 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-04-16, godz. 14:25)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:39)
Odwiedzin: 2860

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409321