Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT   - Nr sprawy: 4/DPZ/12/U/2013

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,

tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi )

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na  wymianie piasku w 100 piaskownicach o łącznej pojemności 405,44 m3znajdujących się na nieruchomościach  zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz adresowy z pojemnościami poszczególnych piaskownic przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Oferowany piasek musi pochodzić z piaskowni posiadającej odpowiednie badania bakteriologiczne SANEPID.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

-    zakup, dostawę, nawiezienie i rozplantowanie nowego piasku o drobnej i miękkiej strukturze i uziarnieniu 0÷2 mm,

-    wybranie, wywiezienie i utylizację lub zagospodarowanie dla własnych potrzeb piasku wybranego z piaskownic.

3.1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

3.3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

Ocena ofert będzie dokonywana odrębnie na każdą z części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – 30 dni od daty zawarcia umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
    • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,
    • zaoferują termin płatności za wykonane zamówienia nie krótszy niż 30 dni,

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

a)       oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

b)       oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień   publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument ten można złożyć wraz z ofertą.

  1. 8.       Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2013r. o godzinie 09:00
  2. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

 „Konkurs ofert na wymianę piasku w piaskownicach dla dzieci”  

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2013r. o godzinie 09:10 – pokój nr 6  

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 521,  w godz. od 9:00 do 13:00

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert na wym. piasku.pdf746,66 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf201,78 kB
Załącznik nr 2 WYKAZ PIASKOWNIC - Konkurs ofert 2013r..pdf236,41 kB
Załącznik nr 3 Wzór umowy.pdf208,23 kB
Załącznik nr 4 i 5 - oświadczenia.pdf138,85 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf393,76 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-03-26, godz. 10:00)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:39)
Odwiedzin: 2654

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592219