Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 2/DPZ/12/U/2013

 

KONKURS OFERT

na wykonanie usług powszechnej deratyzacji w budynkach mieszkalnych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk oraz  w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.

2.     Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem 2-etapowej akcji powszechnej deratyzacji przy użyciu środków trujących dopuszczonych do stosowania na podstawie stosownych przepisów sanitarnych, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. Szczegółowy wykaz adresowy budynków określa załącznik nr 6 do Instrukcji.

  1. 3.      Termin wykonania zamówienia

I etap w terminie do 15.03.2013r. do 15.04.2013r.;

II etap w terminie od 15.10.2013r. do 15.11.2013r.

oraz dodatkowo w ramach profilaktyki gwarancyjnej - sukcesywnie wg występujących potrzeb od zawarcia umowy do 31.12.2013r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 12.03.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs ofert na usługi deratyzacji"

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.03.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.   Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5)      Wzór umowy

6)       Wykaz adresowy budynków

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie deratyzacja.pdf137,11 kB
Instrukcja dla oferentów_usługi deratyzacji.pdf176,08 kB
Zał. 1 - Formularz ofertowy.pdf155,06 kB
Zał 2-4.pdf253,04 kB
Załącznik nr 5 - wzór umowy deratyzacja..pdf156,75 kB
Załącznik nr 6 wykaz budynków.pdf658,33 kB
Inf. o wyniku postepowania 2_DPZ_12_U_2013.pdf415,06 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-03-06, godz. 08:09)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:39)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604295