Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Organizator przetargu :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, 76 – 200 Słupsk, ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych                         

NIP: 939 – 00 – 07 – 964,    REGON: 77-1285-155; 

Strona internetowa:  http://www.pgm.slupsk.pl

tel. 59/ 84 252 22; fax. 59/84 280 48; zam. pub. 59/84 87 521

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

 

 

Nr sprawy: 2/DPZ/KC/U/2013

 

Do wykonawców

 

                    Zawiadomienie

o modyfikacji SPECYFIKACJI DLA OFERENTÓW

(zwana w dalszej części specyfikacją)

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Organizatora przetargu:

wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych w rejonie Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji w następującym zakresie:

 

1.  W rozdziale nr XIII Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert dotychczasowa treść punktu 13.2.2 ppkt. 4)  otrzymuje następujące brzmienie:

 

„4) cena jednostkowa netto za okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – zł/szt. – 25%

 

Ocena ofert za kryterium „cena jednostkowa netto za okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych” będzie dokonywana w ten sposób, że oferta proponująca najniższą cenę jednostkową stawki za okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnychotrzyma – 25 pkt., pozostałe oferty oceniane badaną,  według wzoru:

 

  Cok  = (Cok N : Cok B )  x 100 pkt x 25%

 

gdzie:

Cok– liczba punktów przyznanych w kryterium „cena jednostkowa netto za okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych”

Cok N – cena jednostkowa netto za okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oferty najtańszej

Cok B – cena jednostkowa netto za okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oferty badanej

 

Wprowadzone niniejszą modyfikacją zmiany Specyfikacji są wiążące dla wykonawców.

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. strona internetowa www.pgm.slupsk.pl
  2. tablica ogłoszeń PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4  
  3. a/a dokumentacja postępowania 
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zmiana specyfikacji.jpg365,15 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-03-01, godz. 08:59)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 11:32)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2796875