Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT - Nr sprawy: 1/DPZ/12/U/2013

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,

tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl, zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert.

 

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi).

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i utrzymanie w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznej wraz z przyłączonymi aparatami wewnętrznymi i siecią wewnątrzzakładową Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, tj.:

- centrala telefoniczna SLICAR CCT-1668 Model S szt. 1, oraz centralki ISDN szt. 3 model NT1 plus 2B1Q – w siedzibie PGM Sp. z o.o. przy ul. Plac Zwycięstwa,

- centrala telefoniczna SLICAN CTS202 oraz KONSOLA CTS-232 – w siedzibie PGM Sp. z o.o. przy ul. Prusa 6,

- centrala telefoniczna SLICAN oraz centralki AETHRA NT1 PLUS 2B1Q.

 

2) Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

 

3) Zakres rzeczowy usługi oraz termin jej wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie usługi wystawione przez zamawiającego.

 

4  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

- stawka roboczogodziny brutto (z VAT) – 100%, uwzględniająca koszty pośrednie,  zysk i podatek VAT – 23%

Rozliczenie usługi będzie następowało odrębnie dla każdego „zlecenia”, potwierdzony przez Kierownika administracji w oparciu o zasady rozliczeń określone we wzorze umowy.

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – 01.03.2013-31.12.2013

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

·   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

·   spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,

·   w okresie ostatnich 3-lat wykonali usługi tożsame z przedmiotem zamówienia.

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

1)       Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do ogłoszenia

3)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – załącznik nr 2A do ogłoszenia,

4)       Wykaz wykonanych usług z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do ogłoszenia

5)       Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (wykonawcy) składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

6)       Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50.000 zł.

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu.

 

  1. Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2013r. o godzinie 09:00
  2. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

„Oferta na usługi konserwacji i utrzymania centrali telefonicznej”

 

12.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.02.2013r. o godzinie 09:15 – pokój nr 6 

13.    Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 522,  w godz. od 9:00 do 13:00

14.    Termin związania z ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

15.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1)       Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

2)       Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w: ogłoszeniu o konkursie, istotnych postanowieniach umownych.

3)       Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich (wynagrodzenie będzie płatnie miesięcznie ryczałtem).

4)       Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT.

 

16.    Niniejsze zapytanie ofertowe służy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru  wykonawcy w ramach w/w postepowania.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie.pdf1 163,67 kB
Zalacznik nr 1_Formularz oferty.pdf200,03 kB
Zał 2-4.pdf211,30 kB
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf154,48 kB
Unieważnienie postępowania.pdf335,79 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-02-07, godz. 08:09)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:39)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604170