Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

Spółka z o.o. w Słupsku

zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2012

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. złożenie ofert zawierającej warunki przeprowadzenia badania, cenę i termin przeprowadzenia badania wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających    w jego imieniu,
  2. złożenie poświadczenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie rewidenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  3. przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia z innego rejestru,
  4. złożenie oświadczenia zapewniającego bezstronność i niezależność opinii o sprawozdaniu z uwzględnieniem art. 66 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości,
  5. wykazanie się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek komunalnych,
  6. złożenie projektu umowy o przeprowadzeniu bilansu,
  7. zdeklarowanie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w terminie do 15 kwietnia 2013 roku.

 

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem „BADANIE  BILANSU PGM” należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku, do godz. 15 na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk ( sekretariat ).

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 12 grudnia 2012 roku, a oferent którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie w terminie do dnia 14 grudnia 2012 roku, po czym niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy z kierownikiem jednostki.

 

Rada Nadzorcza PGM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-11-27, godz. 08:05)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:39)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie - badanie bilansu za 2012r..pdf464,08 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835189