Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWM//2022 Słupsk, dn. 26.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wybickiego 5

w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia:wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dwóch płyt balkonowych na budynku przy ul. Wybickiego 5 w Słupsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z zarządem wspólnoty .

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umowa zawartą z Zamawiajacym.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

5. Warunki płatności: 30dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta –wykonanie dwóch płyt balkonowych”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 26.09.2022 r. o godz. 14:30

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Marta Zegadło,

e-mail: marta.zegadlo@pgm.slupsk.pl, tel. 782-965-311 w godzinach od 7 do 15.

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

 

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

 

1.Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytnie ofertowe Wybickiego 5.pdf386,42 kB
Formularz ofertowy.odt17,39 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu nowy.odt27,20 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2022-08-29, godz. 16:05)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2022-08-29, godz. 16:05)
Odwiedzin: 464

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556859