Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy:AWM/BA.X/.86/2022                                  Słupsk, dn. 19.08.2022r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mickiewicza 7 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu klatki schodowej

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonanie remontu klatki schodowej, pomalowanie oraz uzupełnienie brakujących płytek na ścianie.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Obmiar dokonać z natury we własnym zakresie.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Wykonanie remontu klatki schodowej, pomalowanie oraz uzupełnienie brakujących płytek na ścianie”.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 07.09.2022r. o godz. 13.00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Regina Kubik

e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel 59 84 87 661 / 725-757-808 w godzinach od 7.00 do 15.00,

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

…………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Mickiewicza 7.pdf66,30 kB
formularz ofertowy.doc40,00 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2022-08-19, godz. 08:29)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2022-08-19, godz. 08:29)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885107