BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
Dostawy
Usługi
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Informacja o wyborze oferty
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
 

Słupsk, dnia 12.11.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E !

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Niemcewicza 15 ogłasza przetarg ofertowy na: sprzątanie klatek schodowych

1.zamiatanie i mycie powierzchni klatek schodowych / 1raz w tygodniu/

2.mycie parapetów na klatkach schodowych /1 raz w tygodniu/

3. mycia balustrad i poręczy /1 raz na 2 tygodnie/

4. mycie drzwi wejściowych do budynku oraz prowadzących do korytarzy piwnicznych/1 raz na kwartał lub częściej ,jeżeli wystąpi taka potrzeba/

5.mycie okien i stolarki okiennej na klatkach schodowych /1 raz na kwartał/

6.mycie lamperii / 1 raz na pół roku lub częściej , jeżeli wystąpi taka potrzeba/

7. zamiatanie korytarzy piwnicznych /1 raz na pół roku/


w budynku przy ul. Mochnackiego 4 w Słupsku.


Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2012.2012r. Do godz.10.00


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie PGM Sp. z o.o. AWiL nr 2 przy

ul. Niemcewicza 15. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową / płatnośc 1 raz w miesiącu/oraz wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy / druk w załączeniu/


Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent dokonał oględzin nieruchomości oraz uzyskał niezbędną wiedzę do wykonania zadania i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu.

Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru:


PGM/AW-OFERTA "Sprzątanie klatek schodowych "

Wspólnota Mieszkaniowa Mochnackiego 4 w Słupsku.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11 .2012 r o godz 10.15. w siedzibie zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15, pokój nr 6. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.


W przetargu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,,Prawo zamówień publicznych"- oświadczenie musi być załączone do oferty.


Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator p. Barbara Ostrowska

tel. 59 848 76 54 pokój 9 w godz 7 do 10 i 13-15


Kryteria wyboru ofert:

  1. Cena ofertowa, wiarygodność firmy / co najmniej 2 referencje/, (kopie załączone do oferty)..

  2. Wyboru wykonawcy dokonają w oparciu o powyższe kryteria Właściciele lokali.


Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

  
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-11-13, godz. 13:54)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2012-11-13, godz. 14:05)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Mochnackiego 4.jpg2 294,28 kBŚciągnij (2 187,73 kB)
Oświadczenie.pdf213,63 kBŚciągnij (205,47 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 623578