Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT - Nr sprawy: 7/DPZ/12/U/2012

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,

tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych „Słupska 18” oraz „Dworcowa 2” z Sycewic zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert.

 

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi).

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablic adresowo-informacyjnych na budynkach zarządzanych przez P.G.M Sp. z o.o.

2) Tablice adresowo-informacyjne powinny zostać wykonane wg następujących kryteriów:

- wymiary: A 280-350 mm, B 320-390 mm.

- materiał: PCV minimum grubości 3 mm.

- nadruk UV odporny na wyblaknięcie i warunki atmosferyczne ( w tym niskie i wysokie temperatury),

- montaż: przyklejane na sylikon lub wkręty,

- ilość: A: 275 szt. , B: 13 szt.

- adresy nieruchomości, projekt graficzny oraz sposób montażu tablic stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.

 

3) Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

 

4). Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego.

 

5) Wynagrodzenie za wykonanie oraz montaż tablic adresowo-informacyjnych będących przedmiotem zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni po odbiorze potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym oraz chwilą zakończenia wykonania wszystkich prac ujętych w umowie.

 

6) Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie i zamontowanie tablicy adresowo-informacyjnej na okres min. dwóch lat.

 

4  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena - 50%

                                                                              najdłuższy okres gwarancji – 50%

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – max 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

·   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

·   spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

1)       Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do ogłoszenia

3)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – załącznik nr 2A do ogłoszenia,

4)       Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (wykonawcy) składającej ofertę, o iple nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

5)       Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000 zł.

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu.

 

8.       Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2012r. o godzinie 09:00

9.       Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

„Oferta na wykonanie tablic adresowo – informacyjnych”

 

10.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.11.2012r. o godzinie 09:15 – pokój nr 6 

11.    Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 522,  w godz. od 9:00 do 13:00

12.    Termin związania z ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

13.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1)       Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

2)       Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w: ogłoszeniu o konkursie, istotnych postanowieniach umownych.

3)       Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich.

4)       Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT.

 

14.    Niniejsze zapytanie ofertowe służy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru  wykonawcy w ramach w/w postepowania.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - tabliczki.pdf256,07 kB
Sposób montażu tablic.pdf119,67 kB
TABLICZKI - WYKAZ BUDYNKU.pdf173,02 kB
Zalacznik nr 1_Formularz ofertowy.pdf171,10 kB
Zalacznik nr 2_do ogłoszenia_oswiadczenie.pdf131,55 kB
Załącznik nr 2A do ogłoszenia.pdf264,77 kB
Zalacznik nr 3_Wzor umowy.pdf153,91 kB
Budynki PGM_V2.0.cdr138,79 kB
zmiana ogłoszenia.jpg788,76 kB
zaw. o wyb. oferty nr spr 7DPZ12U2012.pdf464,58 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-11-12, godz. 12:58)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:39)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604391