Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWM/ 15 /2022 Słupsk, dn. 29.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości Armii Krajowej 9 w Słupsku, w imieniu której działają właścicielew Słupsku

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1.Przedmiot zamówienia:

wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie:

opisu stanu technicznego budynku (pęknięcia ścian w lokalu nr 6 na parterze) wraz ze wskazaniem systemu naprawczego obejmującego projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim.

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: -----------.

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

4. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

5. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku przy Armii Krajowej 9 w Słupsku.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest zastępca kierownika Administracji Wspólnot Mieszkaniowych - Paweł Szewczyk tel.  (59) 84 87-655

 

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie administracji.

2 Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie A.Krajowej 9.pdf56,07 kB
formularz ofertowy.doc23,00 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu (2).odt27,17 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2022-03-29, godz. 14:50)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2022-03-29, godz. 14:47)
Odwiedzin: 523

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409387