Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL2/104/2021                                          Słupsk, dnia 25.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kołłątaja 18 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej sposobu naprawy stropu
  w piwnicy zlokalizowanej pod lokalem nr 4 w budynku przy ul. Kołłątaja 18 w Słupsku.

   

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W oparciu o opinię techniczną dotyczącą stanu technicznego stropu
  w piwnicy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kołłątaja 18 w Słupsku wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej sposobu naprawy stropu w piwnicy zlokalizowanej pod lokalem nr 4 wraz z oszacowaniem kosztu wykonania prac. Koszt prac przedstawić w kosztorysie inwestorskim.

   

  Ekspertyza techniczna – 3 egzemplarze w wersji papierowej, egzemplarz w wersji elektronicznej.

  Kosztorys inwestorski, przedmiar - 1 egzemplarz w wersji papierowej, egzemplarz w wersji elektronicznej

 

3. Termin realizacji zamówienia: do ustalenia ze wspólnotą mieszkaniową

 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: jednokrotna aktualizację kosztorysu w okresie 12 miesięcy
od zakończenia umowy

 

5. Warunki płatności:30 dni od dnia złożenia faktury.

 

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Kołłątaja 18 - wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej naprawy stropu w piwnicy pod lokalem nr 4.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 09.12.2021 r. do godz. 10:00

3.Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Robert Kupc,
e-mail:
robert.kupc@pgm.slupsk.pl , tel. (59) 84 87 654 , w godzinach od 7ºº do 15ºº.

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia
od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,

3. Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego stropu w piwnicy z sierpnia 2021 r.

 

 

 

…………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
OGLOSZENIE Kollataja 18 wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej sposobu naprawy stropu w piwnicy pod lok. nr 4.pdf76,72 kB
opinia techniczna.pdf358,89 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2021-11-25, godz. 12:41)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2021-11-25, godz. 12:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885151