Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL2/63/2021                                                   Słupsk, dn. 30.08.2021r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul.ANNY ŁAJMING 4 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w  Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- wymiana pasów nadrynnowych wraz z hakami

- wymiana rur spustowych

przełożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki w obrębie wymienionego pasa nadrynnowego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich w celu uszczelnienia pokrycia dachowego

- roboty remontowe w poziomie strychu

Obmiar we własnym zakresie.

3. Termin realizacji zamówienia : 20.12.2021r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60- miesięcy

5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi Wspólnoty Mieszkaniowej Anny Łajming 4

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 14.09.2021. r. o godz. 13.00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzaty Hawryłowicz

e-mail: malgorzata.hawrylowicz@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76-37, w godzinach od 7:00 do 15:00,

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właścicielew bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

 

 

…………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
SKM_C30821083009570.pdf70,41 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2021-08-30, godz. 14:49)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2021-08-30, godz. 14:48)
Odwiedzin: 688

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592230