Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: /AwiL 1/2021 Słupsk, dn. 13.07.2021 r.


OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sobieskiego 16 w Słupsku,
w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku
ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, zaprasza do złożenia oferty obejmującej:
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na kompleksowy remont dachu wraz z częściową wymianą więźby dachowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2021 r.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji: min. 24 miesiące.
5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.
6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
Terminy
Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysowej na kompleksowy remont dachu wraz z częściową wymianą więźby dachowej. budynku Sobieskiego 16“.
2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 16.08.2021 r. o godz. 10:00.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Więcek,
e-mail: malgorzata.wiecek@pgm.slupsk.pl, tel. 725-757-822, w godzinach od 7:00 do 15:00.
Wybór oferty
1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właściciele bez udziału oferentów,
w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie
u administratora budynku.
2. Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.
Załączniki do pobrania
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie Sobieskiego 16.pdf69,12 kB
Formularz ofertowy.odt17,09 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt23,42 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2021-07-18, godz. 18:23)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2021-07-18, godz. 18:22)
Odwiedzin: 682

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409355