Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT - Nr sprawy: 8/DPZ/12/U/2012

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

1.        Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,

tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupski zarządzanych wspólnot mieszkaniowychzaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert.

 

2.        Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi).

 

3.        Określenie przedmiotu zamówienia:

1)       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wykonaniem okresowych (rocznych) przeglądów instalacji i przyborów gazowych w częściach wspólnych oraz w lokalach w  budynkach mieszkalnych będących 100% własnością Miasta Słupsk oraz w  nieruchomościach Wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku w rejonie Administracji Zasobów Gminnych (AZG) przy Pl. Zwycięstwa 4 p. z o.o. w Słupsku.

Ilość budynków – 329, ilość lokali – 2249, ilość mb instalacji w częściach wspólnych budynków – 7161,00 mb, w tym ilość lokali z butlami gazowymi – 55.

 

2)       Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.35.61.00-9  usługi kontroli technicznej.

3)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości zamówienia. Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego.

4)       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjno-Budowlanych  (STWiORIB) stanowiąca załącznik nr 3 do wzoru umowy, wykazy budynków i lokali  - załączniki nr 8 do ogłoszenia.

5)       Zakres obowiązków Wykonawcy został ujęty we wzorze umowy (załącznik nr 7 do ogłoszenia).

6)       Usługi będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi, przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami.

7)       Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia   społecznego.

8)       Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie powyższego wymogu winno nastąpić w oświadczeniu Wykonawcy sporządzonym wg wzoru – załącznik nr 6 do ogłoszenia. Nie załączenie do oferty powyższego załącznika będzie równoznaczne z tym, że całość zamówienia wykonawca wykona siłami własnymi.

 

 

4.        Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT wg następujących zasad:

a.       odrębnie na posesje wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zamawiającego.

5.        Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa aby zdobyć wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.

6.        Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego.

 

7.        Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

8.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

9.        Termin wykonania zamówienia (wymagany) – od dnia zawarcia umowy do 31.01.2013r.

 

10.    Opis warunków udziału w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące 1 Pzp, warunki dotyczące:

1)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

2)       dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

Wykonawcy są zobowiązani wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i przesłanek braku podstaw do wykluczenia, z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nie później niż na dzień składania ofert.

 

W zakresie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawcy wykazali, iż:

1)       posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu przeglądów instalacji gazowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

Weryfikację spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający dokona na podstawie przedłożonego przez wykonawcę wykazu wykonanych robót oraz dokumentów (np. referencji) potwierdzającymi należyte wykonanie i ukończenie wykazanych robót.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, warunek ten musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców.

 

2)       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowane dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 1 osobą posiadającymi  uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne w zakresie urządzeń i sieci gazowych.

 

3)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. W zakresie tego warunku zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej 2 eksplozymetrami z ważną kalibracją. Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

4)        Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia wykonawca jest zobowiązany przedstawić również dokument (np. kserokopie przelewu), z którego wynikać będzie fakt opłacenia polisy w całości lub też opłacenie wymaganych rat.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do regulacji art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika, poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego  z Wykonawców;

 

Warunki udziału w postępowaniu (wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem iż warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  w wymaganej wysokości musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną ;

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej  zostanie dokonana zgodnie z  formułą: spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę,  Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo „nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

 

 

Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (załącznik nr 2);

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej jeden z tych wykonawców, albo każdy wykonawca złoży oświadczenie, albo wszyscy wykonawcy złożą wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

2)       Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru załącznik nr 3;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykaz ten wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te wykonane zostały należycie składa wykonawca, który potwierdza spełnienie warunku.

3)       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznik nr 4,

4)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, wzór  oświadczenia przedstawia  załącznik nr 4a;

5)       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000 zł.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru  załącznika nr 5;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 

2)       aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy  (wzór oświadczenia osób fizycznych zawarty jest na formularzu załącznika nr 5A);

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy przedkładają zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku działania Wykonawcy przez Pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

Inne dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1)       Wykaz tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z wykorzystaniem  wzoru załącznika nr 6.

2)       pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników,

3)       pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4)       Wykonawca składający samodzielnie ofertę, lub składający ofertę wspólną, a będący osobą fizyczną, winien przedłożyć dokument stwierdzający jego uprawnienie do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy - np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne zaświadczenie stosownego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

11.    Termin składania ofert upływa dnia 11.10.2012r. o godzinie 09:00

12.    Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

OFERTA – Nr spr. 8/DPZ/12/U/2012 – Przeglądy instalacji gazowych – Rejon AZG

Nie otwierać przed dniem 11.10.2012r. godz. 9:15

 

 

13.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.10.2012r. o godzinie 09:15 – pokój nr 6 

14.    Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 522,  w godz. od 9:00 do 13:00

15.    Termin związania z ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

16.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1)       W formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy podać cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym zadaniu. Cenę oferty brutto w danym zadaniu należy podać cyframi i słownie w złotych polskich (zł.) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2)       Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie i obliczenia ceny ofertowej oddzielnie dla danej Części zamówienia na którą składa ofertę. 

3)       Cenę oferty w każdej z części należy obliczyć na podstawie „Formularza cenowego”

4)       W formularzu cenowym należy podać ceny jednostkowe i na ich podstawie obliczyć zgodnie z wzorem formularza cenowego cenę oferty brutto (z VAT). Zamawiający ustalił, iż usługi objęte zamówieniem objęte są stawką VAT w wysokości 23%.

5)       Odpowiedni formularz cenowy stanowiący kalkulację ceny  należy załączyć do oferty.

6)       Oferowana cena określona w PLN powinna obejmować koszty wszystkich niezbędnych czynności, urządzeń oraz materiałów i narzędzi oraz koszty pracy ludzi i sprzętu potrzebnego do wykonania przedmiotu zamówienia przy pełnym zakresie prac określonym w ogłoszeniu.

7)       Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w treści “Formularza cenowego” lub formularza ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

8)       Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji

9)       Wszystkie wartości określone w „Formularzu ofertowym” oraz  odpowiednim „Formularzu cenowym”  oraz ostateczna cena oferty muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

10)    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

 

17.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1)       Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto (łącznie z podatkiem VAT).

2)       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

3)       Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a.       pieniądzu

b.       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c.        gwarancjach bankowych

d.       gwarancjach ubezpieczeniowych,

e.        poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).

4)       Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

BRE Bank Nr 98 1140 2118 0000 2180 2900 1005

 

 

18.    Niniejsze zapytanie ofertowe służy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru  wykonawcy w ramach w/w postepowania.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - gaz.pdf182,93 kB
Załączniki nr 1 formularz oferty.pdf183,42 kB
Załączniki od nr 2 do 6_wzory formularzy i oświadczeń.pdf321,94 kB
Załącznik nr 1.1._Formularz cenowy dla AZG.pdf187,45 kB
Załacznik nr 7_ wzór umowy przegl. inst. gaz.pdf169,26 kB
Załącznik nr 8 - wykaz budynków AZG.pdf4 654,84 kB
Zał. nr 1 do umowy_Protokół z przegl. inst. gaz - budynek.pdf190,06 kB
Zał. nr 1A do umowy -Protokół przeglądu inst. gaz. - lokal.pdf240,04 kB
Zał. nr 1B do umowy NAKAZ - przegl. inst. gaz.pdf289,88 kB
Załącznik Nr 2 do Umowy_Wytyczne GINB.pdf501,47 kB
Załącznik nr 3 do Umowy - Specyfikacja_techniczna_-_przeglag_instal._gaz_2012..pdf192,12 kB
Zawiadomienie o wyb. oferty najkorzystaniejszej - nr spr. 8_DPZ_12_U_2012.pdf504,64 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-10-05, godz. 09:24)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:38)
Odwiedzin: 2835

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409353