Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL -1 / /2021 Słupsk, dn. 14.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Łukasiewicza 6 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: budowa węzła cieplnego na potrzeby c.w.u. oraz rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku wspólnoty mieszkaniowej Łukasiewicza 6 w Słupsku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: określa przedmiar robót i projekt, projekt do wglądu u administratora

  1. Termin realizacji zamówienia:

    - węzeł 30.09.2021r

    - instalacja wewnętrzna 30.09.2022r

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy oraz przedstawić referencje.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – budowa węzła cieplnego na potrzeby c.w.u oraz rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku w budynku Łukasiewicza 6 w Słupsku.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.06.2021 godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Krzysztof Kisiel

e-mail: krzysztof.kisiel@pgm.slupsk.pl tel. 725 757 819 w godzinach od 8:00 do 15:00,

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

  3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

  4. Przedmiar robót, projekt

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie pdf Lukasiewicza 6.pdf67,20 kB
Formularz ofertowy.odt17,38 kB
Lukasiewicza 6 przedmiar projekt inst, c w. u. .zip10 538,77 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf140,36 kB
Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,50 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2021-05-17, godz. 09:24)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2021-05-17, godz. 09:24)
Odwiedzin: 893

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556965