Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 w Słupsku przy ul. Niemcewicza 15 działająca w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 59w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na :

 

  1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 59 w Słupsku

Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji (technologia, rodzaj materiałów) uzgodniony będzie z wybranym Wykonawcą przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia : 15.10.2012 r.

Termin składania ofert upływa w dniu: 28.09.2012r. , godz.: 12.00

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Niemcewicza 15, sekretariat

 

Kopera zawierająca ofertę musi być zaadresowana na adres zamawiającego i opisana w następujący sposób: „OFERTA na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej c.o i c.w.u dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 59w Słupsku.

 

Oferta musi obejmować :

1. Przedmiar robót

2. Kosztorys inwestorski

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu2.09.2012 r.w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15,
pokój nr, 1 godz 13.00.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe, a także nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – oświadczenie według załączonego wzoru musi być dołączone do oferty (załącznik nr 1).

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p. Barbara Zielińska tel. 725757823 pokój nr 1 w godz. 07.00 do 15.00

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

  1. Najniższa cena

  2. Wiarygodność firmy,

 

Wyboru wykonawcy dokona Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej Piłsudskiego 59.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie o cenę.pdf622,89 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-09-24, godz. 07:37)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-10-30, godz. 07:49)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897680