Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 działająca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 9/10 w Słupsku, ogłasza konkurs ofert na:

1. Naprawa ubytków tynku na elewacjach od strony ulicy i podwórka na budynkach Krasińskiego 9 i Krasińskiego 10 w Słupsku.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.10.2012r.

Przedmiar robót odebrać można w siedzibie Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku, przy ulicy Prusa 6, w pokoju nr 7 w godzinach od 7.00 do 10.00.

 

Termin składania ofert upływa dnia 01 października 2012 roku o godzinie 10:00.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku, przy ulicy Prusa 6.

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto, wynikającą ze złożonego kosztorysu ofertowego na wykonanie prac określonych w otrzymanej specyfikacji technicznej. Zakłada się minimalny 5 letni okres gwarancji.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z przedmiarem robót oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu na nieruchomości i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

PGM/AW1 -OFERTA Naprawa ubytków tynku na elewacjach od strony ulicy i podwórka na budynkach Krasińskiego 9 i Krasińskiego 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 października 2012 r. w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 7. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W przetargu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania - spełniający warunki zawarte w załączonym oświadczeniu - oświadczenie musi być załączone do oferty.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator Grzegorz Wierzbicki tel. 059 8487586, 725757801 pokój nr 7 w godz. 7.00 do 10.00.

 

Kryteria wyboru ofert:

  1. Cena ofertowa, wiarygodność firmy /referencje/, okres gwarancji, posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł /kopia załączona do oferty/.

 

Załączniku (dostępne u administratora)

    1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

    2. Przedmiar

    3. Wzór umowy (do wglądu u administratora)

       

Niniejsze zapytanie służy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego w związku z powyższym.

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru wykonawcy w ramach w/w postępowania.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie o cene Krasinskiego 9-10.JPG377,83 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-09-21, godz. 13:59)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-10-30, godz. 07:48)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604388