Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Niemcewicza 15 działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 25 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na :

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na remont elewacji

wraz z docieplaniem budynku, remont dachu według audytu energetycznego (który stanowi załącznik do zapytania o cenę)

 

Szczegółowy zakres prac (technologia, rodzaj materiałów) zostanie uzgodniony z Zarządem Wspólnoty.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 07.12.2012r.

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.10.2012r. , godz.: 1500

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Niemcewicza 15, pokój nr 3 (sekretariat)

Koperta zawierająca ofertę musi być zaadresowana na adres zamawiającego i opisana w następujący sposób: "OFERTA na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej ,, Kopernika 25" w Słupsku.

Oferta musi obejmować koszt wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem oraz specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót. Powyższa dokumentacja winna być sporządzona w 3 egzemplarzach oraz w formie elektroniczne.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2012r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15, pokój nr 2 o godzinie 1015

W zapytaniu o cenę mogą wziąć udział oferenci posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe, a także nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie według załączonego wzoru musi być dołączone do oferty (załącznik nr 1).

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p. Edyta Wabiszczewicz

tel. 59 8487635 pokój nr 2 w godz. od 7:00 do 10:00 i od 13:00 do 15:00

Wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zaypytanie Kopernika 25.pdf521,60 kB
Audyt Energetyczny Kopernika.pdf860,70 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-09-17, godz. 08:48)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-10-30, godz. 07:48)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604526