Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

16/DTZ/P/RB/2020

Zamawiający:                                                                           
Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
 
 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
 

Wymiana i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych
w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku

 

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
nie później niż do dnia  5 stycznia 2021 r.  do  godz. 0900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 stycznia 2021 r. o godz. 0930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

Załącznik Nr 7 -  Wykaz wyposażenia

Załącznik Nr 8 – Wzór umowy

Załącznik Nr 9 – STWiOR

Załącznik Nr 10 – przedmiar robót cz.1

Załącznik Nr 11 -  przedmiar robót cz.2

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf11 965,01 kB
Załącznik nr 1 -Formularz oferty .doc69,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc40,00 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc37,50 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc46,50 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc37,50 kB
Załącznik nr 7 - Wykaz wyposażenia.doc40,00 kB
Załącznik nr 8 - umowa na roboty elektryczne.doc154,00 kB
Załącznik nr 9 - STWiOR.pdf629,04 kB
Załącznik nr 10.7z659,70 kB
Załącznik nr 11.7z677,03 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html101,33 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf511,16 kB
Zawiadomienie o wyborze .pdf681,70 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-12-21, godz. 09:26)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-12-21, godz. 09:19)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626789