Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL2/ 56 / 2020                                           Słupsk, dn. 03.09.2020 r. 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 29 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                    ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku w zakresie : termomodernizacja budynku, remont klatki schodowej wraz z wymianą okien,wymiana instalacji elektrycznej, montaż lamp LED z czujnikami ruchu, wymiana okienek piwnicznych na nowe PCV rozwierno-uchylne  wraz z uzgodnieniami                                      i zaopiniowaniem przez Plastyka Miejskiego oraz Konserwatora Zabytków.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - 4 egzemplarze projektu budowlanego

  - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego

  - 2 egzemplarze przedmiaru robót

  - przedmiotowe dokumenty w wersji elektronicznej (format *pdf)

  3. Termin realizacji zamówienia:  2 miesiąc od podpisania umowy

  4. Wymagany minimalny okres gwarancji: ------------

  5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

  6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

  7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

  Terminy

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku Paderewskiego 29                 w Słupsku.

 2. 2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 17.09.2020 r. o godz. 12:00

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Hawryłowicz                                        

  e-mail: malgorzata.hawrylowicz@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76-37., w godzinach od 7:00 do 15:00,

    

  Wybór oferty

   

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

 

                                                                                      ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
Paderewskiego 29-zapytanie.pdf429,83 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2020-09-04, godz. 08:53)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2020-09-04, godz. 08:45)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897488