Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
Działające w imieniu i rzecz Miasta Słupsk
 
 

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul. Polnej 1

 

  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia 4 sierpnia 2020 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 sierpnia  2020 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 6 - Wykaz  osób

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia Polna 1

Załącznik Nr 9 -  Projekt budowlany Polna 1

Załącznik Nr 10 - STWiOR Polna 1

Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót Polna 1

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 563308-N-2020.pdf7 621,44 kB
Siwz.pdf15 695,00 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc106,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc90,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc93,50 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc265,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc79,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc69,50 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc77,50 kB
Zał. 8 - Opis Przedmiotu zamówienia Polna 1 .pdf70,20 kB
Zał. 9- Projekt budowlany.zip2 403,19 kB
Zał . 10- Spcecyfikacja Techniczna ul. Polna 1.pdf517,60 kB
Zał. 11 -Przedmiar Polna 1 .pdf317,27 kB
Zmiana treści SIWZ.pdf429,73 kB
Zał. 11 - poprawiony przedmiar.pdf5 846,55 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf858,88 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf576,83 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-07-17, godz. 12:24)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2020-07-17, godz. 12:19)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5103972