Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy 19/DTZ/K/U/2020

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

na usługę usuwania awarii i stałej konserwacji platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: usługa usuwania awarii i  stałej konserwacji platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku

 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020.

 3. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 24.06.2020 r., o godz. 9:30

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - usługa usuwania awarii i stałej konserwacji platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk,
a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku"

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2020 r. o godz. 9:40 
   w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik
  tel. 59 84 25 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Wzór umowy

  4. Wykaz usług

  5. Wykaz osób

  6. Wykaz wyposażenia

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie .pdf537,30 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 818,49 kB
Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc68,50 kB
Załącznik nr 2 -Wzór umowy.doc58,50 kB
Załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx21,98 kB
Załącznik nr 4 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz wyposażenia.doc39,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf532,14 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-06-18, godz. 10:42)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2020-06-18, godz. 10:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604384