Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/ /2020 Słupsk, dn. 12.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Lutosławskiego 10 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

  1. Przedmiot zamówienia: wykonanie docieplenia tylnej ściany budynku wraz z pionową izolacją z dociepleniem ściany piwnicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: – zgodnie z załączonymi przedmiarami i projektem budowlanym.

3. Termin realizacji zamówienia: 2020 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60-miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczoną i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie docieplenia tylnej ściany budynku wraz z izolacją ściany piwnicznej budynku wspólnoty mieszkaniowej Lutosławskiego 10 w Słupsku ”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 29.05.2020 r. o godz. 13:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Regina Kubik ,

e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel. 598487583 w godz. od 8:00 do 14:00

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

     

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Scan.ogloszenia.pdf360,50 kB
1 plan sytuacyjny.pdf115,49 kB
2 inwentaryzacja.pdf187,42 kB
3 schemat naprawy scian.pdf162,91 kB
4 kolorystyka elewacji.pdf270,92 kB
5 detale fundamentowe.pdf209,15 kB
6 schody do rozbiórki.pdf107,23 kB
7 stolarka.pdf100,74 kB
Formularz ofertowy.odt17,37 kB
opis techniczny.pdf206,26 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt27,25 kB
Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,50 kB
przedmiar elewacja.pdf133,00 kB
przedmiar izolacja scian piwnic.pdf133,67 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2020-05-14, godz. 09:45)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2020-05-14, godz. 09:45)
Odwiedzin: 1084

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592326