Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 18.02.2020r.

Numer sprawy: 7/DTZ/K/U/2020

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

  ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: wymiana piasku w piaskownicach o łącznej pojemności znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

 3. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy.

 4. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 25.02.2020r., o godz. 09:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs na wymianę piasku wpiaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku "

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.02.2020r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik tel. 59 842 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-14:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Wykaz usług

  4. Wzór umowy

  5. Wykaz piaskownic

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf558,46 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 094,28 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc56,50 kB
Zalacznik nr 2 Wykaz usług.doc37,00 kB
Zał. 3 Wzory Umów.zip38,66 kB
Zał. 4 - Wykaz nieruchomości.zip524,59 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-02-18, godz. 11:47)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2020-02-18, godz. 11:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605895