Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL2/4/20                                                 Słupsk, dnia 03.02.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wileńskiej 4A w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: sprzątanie klatki schodowej przy ul. Wileńskiej 4A (16 lokali).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia ze wspólnotą

 

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2020 r.

 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: -

 

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

 

6. Cenę oferty należy obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta – Wileńska 4A – sprzatanie klatki schodowej przy ul. Wileńskiej 4A w Słupsku.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu r. do 18.02.2020 godz. 10:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Robert Kupc,
e-mail: robert.kupc@pgm.slupsk.pl , tel. (59) 84 87 669 , w godzinach od  7ºº do 15ºº.

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia
od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

 

 

                                                                                                          ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
OGLOSZENIE Wilenska 4A- sprzatanie klatki schodowej.pdf333,06 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2020-02-04, godz. 10:45)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2020-02-04, godz. 10:44)
Odwiedzin: 1135

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474555