Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL2/ 136 /2019                                         Słupsk, dn   06.11 .2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wybickiego 1                        w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej                   Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy                          ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z zarządem wspólnoty .

3. Termin realizacji zamówienia: 2020 rok

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat

5. Warunki płatności: 30dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.                    Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

  Terminy

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie                        z  dopiskiem: „Oferta – Termomodernizacja budynku mieszkalnego  przy ul. Wybickiego 1                                    w Słupsku”.

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 19.11.2019 r. o godz. 14:00

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Katarzyna Skolarus,                                       

  e-mail: katarzyna.skolarus@pgm.slupsk.pl, tel. 782-992-001 w godzinach od 7 do 15.

    

  Wybór oferty

   

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

   

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

   

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną.

4. Przedmiar robót (roboty remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego).

                                                                                          

                                                                                                            ………………………………… 

                      (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
WYBICKIEGO 1- POPRAWIONY- PRZEDMIAR.pdf500,81 kB
zap. ofert. wykonawca.pdf378,77 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2019-11-07, godz. 11:34)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2019-11-07, godz. 11:34)
Odwiedzin: 1322

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592263