Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, 07.08.2012r.

 

Nr sprawy: 5/DPZ/12/RB/2012

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na: wykonywanie robót zduńskich.

 

 

Do wykonawców

 

Odpowiedź na zapytanie w sprawie wyjaśnienia

ogłoszenia o Konkursie ofert

 

Do Zmawiającego wpłynęły poniższe pytania w sprawie wyjaśnień do treści ogłoszenia o konkursie ofert w ramach w/w postępowania:

 

W punkcie 12 ogłoszenia pt. "opis sposobu  obliczenia ceny" w punkcie 5 p.pkt litera a oraz p.pkt litera b zamawiający zawarł następujące sformułowania:

a. Podane w przedmiarach robót i w kosztorysie nakładczym podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR oraz ilości i normy materiałów stanowią obowiązującą  dla wykonawcy podstawę  do kalkulacji ceny ofertowej.

b. Kosztorys ofertowy musi określać cenę  ofertową brutto  z V AT i musi być sporządzony metodą  kalkulacji szczegółowej oraz musi uwzględniać  i określać  wszystkie materiały w ilościach określonych przez Zamawiającego w kosztorysie nakładczym oraz ceny jednostkowe poszczególnych materiałów. Kosztorys ofertowy oprócz części kosztorysowej musi zawierać: stronę  tytułową, zawierającą w szczególnosci opis przedmiotu zamówienia, nazwę i adres wykonawcy (lub pieczęć wykonawcy) dane wyjściowe do kosztorysowania tj. cenę  roboczogodziny, wysokość narzutów kosztów pośrednich Kp do (RiS), wysokość wskaźnika kosztów zakupu materiałów (Kz) i wysokości wskaźnika zysku (Z). tabelę elementów scalonych oraz zestawienie materiałów.

1. W związku z powyższym stwierdzeniem zamawiającego, ze podane w przedmiarach robót i w kosztorysie nakładczym podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR oraz ilości i normy materiałów stanowią obowiązującą dla wykonawcy podstawę  do kalkulacji ceny ofertowej proszę precyzyjne i jednoznaczne określenie w jaki sposób należy opracować kalkulację ceny ofertowej, skoro zaprawiający nie zamieścił na strome internetowej kosztorysów nakładczych?

 

2. Czy w związku zapisem zawartym w ogłoszeniu o Konkursie ofert zamawiający udostępni (zamieści na stronie internetowej) kosztorysy nakładcze ze szczegółowym określeniem asortymentu i norm zużycia poszczególnych materiałów z szczególnym uwzględnieniem szacunkowej ilości uszkodzonych kafli podlegających wymianie jakie należy przyjąć w kalkulacji ceny, określeniem dla jakich adresów należy uwzględnić  wymianę drzwiczek piecowych i rur zapieckowych oraz dla jakich adresów należy  uwzględnić uzupełnienie lub wymianę blach przedpiecowych.

 

3. Czy w związku z faktem, ze przedmiary robot dotyczące rejonu AZG i AWiL-1 nie zawierają wskazania odpowiednich tablic KNR wykonawcy mają samodzielnie przyjąć odpowiednie tablice KNR, czy zamawiający uzupełni. podstawy ·wyceny.

 

4. W jaki sposób należy skalkulować cenę za przewiezienie i rozładunek kafli z rozbieranych pieców w Rejonie A WiL-2 z adresów: Fałata 6/4, Fałata 6/7, Fałata 2/2, Fałata 3/5, Fałata 3/1, Piotra Skargi 4./5, Piotra Skargi 19/7. Proszę o wskazanie podstawy wyceny dla tych pozycji.

 

5. Jaka krotność  (ilość kilometrów) dodatku za każdy następny 1 km wywozu gruzu ponad 1 km należy przyjąć w kalkulacji. ceny w poszczególnych pozycjach (dla każdego adresu) w Rejonach AWiL-1; A WiL-2 i AZG - w przedmiarach robot nie określono krotności.

 

6. Czy w pozycji adresowej nr 2 przedmiaru robót w Rejonie AZG dotyczącej adresu Wolności 20a m. 2 - pobudowanie pieca z kafli z demontażu należy uwzględnić nową rurę zapieckową oraz nową blachę przedpiecową oraz czy wskazany jest przewód kominowy, do którego ma zostać podłączony nowobudowany piec kaflowy. Czy w miejscu gdzie ma zostać pobudowany piec jest odpowiednie wzmocnienie podłogi, czy należy przewidzieć i skalkulować jakieś fundamentowanie (wzmocnienie) jeżeli tak to proszę o określenie jakiego rodzaju i z jakich materiałów ma to być wzmocnienie przedmiar robot nie określa dodatkowych pozycji ani podstawy wyceny takich robót.

 

7. Jaki jest aktualny (przed przestawieniem) wymiar pieca w lokalu przy ul. Bałtyckiej 11 m. 4 - pozycja adresowa nr 3 (poz. nr 6 przedmiar robót) przedmiaru robot - Rejon AZG i jaką dodatkową ilość poszczególnych kafli należy uwzględnić w wycenie w związku z koniecznością poszerzenia pieza o jeden kafel. Przedmiar robót określa, że jest to przestawienie pieca o objętości do 1m3 a w ilości przedmiarowej określono, że kubatura pieca po przestawieniu ma wynosić 1,335m3.

 

8. Proszę o określenie czy w wycenie dla każdego pieca w poszczególnych przedmiarach (Rejony AWiL-l, AWiL-2 iAZG należy kalkulować nowe drzwiczki piecowe, nowe rury zapieckowe i nowe blachy przedpiecowe.

 

9. Czy i dla jakich adresów przy przestawianiu pieców z istniejących kafli należy uwzględnić dodatkowe rozetki niezbędne  do prawidłowej eksploatacji (czyszczenia kanałów w piecach), ponieważ bardzo często zdarza się, że piece posiadają  tylko jedną wbudowaną rozetkę co nie zapewnia możliwości prawidłowego czyszczenia pieca przez najemców (użytkowników lokali).

W związku z przesłanym w/w pytaniami dotyczącym wyjaśnień ogłoszenia o Konkursie ofert w ramach w/w postępowania, przekazujemy stanowisko Zamawiającego:

 

w odp. na pkt.:

1.      Zamawiający załącza skorygowane PRZEDMIARY ROBÓT o odpowiednie tablice KNR dla AZG i AWiL.

2.      Zamawiający umieścił skorygowane przedmiary robót dla AZG i AWiL1, w których wskazano podstawę wyceny.

3.      Zamawiający umieścił skorygowane przedmiary robót dla AZG i AWiL1 wraz ze wskazaniem odpowiednich tablic KNR.

4.       Zamawiający nie określił podstawy wyceny za przywiezienie i rozładunek kafli z rozbieranych pieców w Rejonie AWiL2. Wykonawca winien sam dokonać kalkulacji w/w pozycji.

5.      Wykonawca winien sam dokonać kalkulacji (w zależności od miejsca wywozu gruzu).

6.      W Rejonie AZG dla adresu Wolności 20a m. 2 należy uwzględnić nową rurę zapieckową oraz nową blachę przedpiecową. Wskazany jest przewód kominowy do którego ma zostać podłączony nowobudowany piec kaflowy. W miejscu gdzie ma zostać pobudowany piec jest odpowiednie wzmocnienie podłogi, nie należy kalkulować fundamentowania (wzmocnienia). Zamawiający umieścił skorygowane przedmiary robót dla AZG i AWiL1 wraz ze wskazaniem odpowiednich tablic KNR.

7.      Aktualny wymiar pieca dla adresu Bałtycka 11 m. 4 wynosi 0,55*0,88*1,97 mb, dodatkowa ilość poszczególnych kafli wynosi 16 szt.

8.      W wycenie dla każdego pieca w poszczególnych przedmiarach należy kalkulować nowe drzwiczki piecowe, nowe rury zapiecowe i nowe blachy przedpiecowe.

9.      Nie nalży uwzględniać dodatkowych rozetek.

10.  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Przedmiary robót dla AZG, AWiL1 i AWiL2 są podstawą kalkulacji cenowej przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek skalkulowania ofert w taki sposób, aby wykonać przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu o Konkursie ofert  oraz w załącznikach do w/w ogłoszenia.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
przedmiar robót - piece kaflowe w rejonie AWiL 1 - KOREKTA.pdf76,66 kB
przedmiar robót - piece kaflowe w rejonie AZG - KOREKTA.pdf74,31 kB
wyjaśnienia do ogł. o konkursie nr 5_DPZ_12_RB_2012.zip5 143,86 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-08-07, godz. 12:37)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 11:31)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242470