Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
Działające w imieniu i rzecz:
Miasta Słupsk
 
 

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budyneki przy Armii Krajowej 11, Pl.Powstańców Warszawy 2

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia 10 października 2019 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 października 2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.  

Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 6 - Wykaz  osób

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Armii Krajowej 11

Załącznik Nr 9 - Projekt Armii Krajowej 11

Załącznik Nr 10 -STWiOR – Armii Krajowej 11

Załącznik Nr 11 - Przedmiar Armii Krajowej 11

Załacznik Nr 12- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pl. Powstańców Warszawy 2

Załącznik Nr 13- Projekt Budowlany Pl. Powstańców Warszawy 2

Załącznik Nr 14- STWiOR Pl. Powstańców Warszawy 2

Załącznik Nr 15- Przedmiar Pl. Powstańców Warszawy 2

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 591656-N-2019.pdf9 009,06 kB
Siwz.pdf17 568,26 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc109,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc91,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc95,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc284,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc79,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc69,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc79,00 kB
Zał. 8 - opis przedmiotu zamówienia A Krajowej 11.doc36,00 kB
Zał. 9 - Projekt A.Krajowej 11.pdf10 882,91 kB
Zał. 10- STWiOR Armii Krajowej 11.pdf222,35 kB
Zał. 11 - przedmiar Armii Krajowej 11.pdf431,71 kB
Zał. 12 - opis przedmiotu zamówienia Plac Powstańców W-wy 2.doc34,50 kB
Zał. 13 - Projekt.zip12 984,11 kB
Zał. 14 - STWiOR Pl. Powstańców Warsz. 2.pdf300,04 kB
Zał. 15 - przedmiar Plac Powstańców W-wy 2.pdf490,25 kB
Ogłoszenie o zmianie.pdf184,66 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf874,43 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2.pdf985,34 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-09-24, godz. 15:55)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-09-24, godz. 15:50)
Odwiedzin: 1504

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409398