Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
Działające w imieniu i rzecz:
Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 7
 
 

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynek przy Armii Krajowej 7

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia 9 września 2019 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 września 2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.  

Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 6 - Wykaz  osób

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 9 - Wytyczne konserwatora zabytków

Załącznik Nr 10 -Przedmiar robót – Armii Krajowej 7

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html91,05 kB
SIWZ.pdf14 610,37 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc107,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc91,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc93,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy .doc281,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc79,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc70,50 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc76,50 kB
Zał.8 - opis przedmioty zamówienia.doc37,50 kB
Zał.9 - wytyczne konserwatora zbytków.pdf1 201,80 kB
Zał.10 -Przedmiar robót.zip967,25 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf433,63 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-08-23, godz. 08:27)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-08-23, godz. 08:26)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242517