Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/116/2019 Słupsk, dn. 17.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. H. Pobożnego 11 w Słupsku w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

  1. Przedmiot zamówienia: sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont w zakresie izolacji ścian fundamentowych budynku H. Pobożnego 11.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (PDF, ATH)

- przedmiar robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (PDF, ATH)

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na izolację ścian fundamentowych budynku H. Pobożnego 11 w Słupsku

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 02.08.2019 r. o godz. 15:00

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Kowalczyk-Bekier, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl, tel. 598487590 w godz. od 7:00 do 15:00

     

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

     

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie.pdf570,18 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu[1].odt23,64 kB
Formularz ofertowy.odt16,49 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2019-07-23, godz. 18:19)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2019-07-23, godz. 18:19)
Odwiedzin: 1234

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474609