Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
Działające w imieniu i rzecz Miasta Słupsk

 

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. .Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul.Jaracza 13, H. Pobożnego 16”

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia 18 lipca 2019 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lipca2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 -  Formularz oferty

Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 -  Wzór umowy

Załącznik Nr 5 -  Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 6 -   Wykaz  osób

Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 8 -  Opis przedmiotu zamówienia Jaracza 13

Załącznik Nr 9 -   Projekt budowlany Jaracza 13

Załącznik Nr 10 -  STWiOR Jaracza 13

Załącznik Nr 11 -  Przedmiar robót Jaracza 13

Załącznik Nr 12 -  Opis przedmiotu zamówienia H.Pobożnego 16

Załącznik Nr 13 -  Projekt budowlany H.Pobożnego 16

Załącznik Nr 14 -  STWiOR H.Pobożnego 16

Załącznik Nr 15 -  Przedmiar H.Pobożnego 16

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf15 781,94 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc109,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc91,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc93,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc281,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc79,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc69,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc76,50 kB
Zał. 8 - opis przedmiotu zamówienia Jaracza 13.doc36,00 kB
Zał. 9 - Projekt akualizacja - Jaracza 13.pdf11 201,60 kB
Zał. 10- Spcecyfikacja Techniczna ul. Jaracza 13.pdf250,23 kB
Zał. 11 - przedmiar Jaracza 13.pdf443,49 kB
Zał. 12 - opis przedmiotu zamówienia - H. Pobożnego 16.doc34,50 kB
Zał. 13 - projekt - Pobożnego 16.pdf11 879,27 kB
Zał. 14 - Spcecyfikacja Techniczna bud mieszkalny H.Pobożnego.pdf323,36 kB
Zał. 15 - przedmiar - H.Pobożnego 16.pdf418,88 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm100,46 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf627,82 kB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1.pdf530,11 kB
Sprostowanie .pdf301,78 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty w cz.2.pdf559,61 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-07-03, godz. 14:28)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-07-03, godz. 14:23)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626809