Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/ 87/2019 Słupsk, dn. 30.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mickiewicza 48 w Słupsku w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: izolacja pionowa ścian fundamentów wraz z iniekcją od strony podwórka – tylna część budynku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem -wziąć obmiary z przedmiaru tylko dot. tylnej strony budynku !

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2019 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: min. 36-miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta – izolacja pionowa ścian fundamentów wraz z iniekcją od

strony podwórka – w budynku Mickiewicza 48”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 17.06.2019 r. o godz. 13:00

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Stec, e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487588 w godz. od 8:00 do 14:00

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Mickiewicza 48 - ogloszenie izolacja i iniekcja - tyl budynku.pdf366,09 kB
zal.1. formularz ofertowy.odt18,69 kB
zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf140,36 kB
zal. 3 Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,15 kB
zal. 4 przedmiar.pdf1 146,28 kB
zal. 5 specyfikacja techniczna.pdf325,35 kB
12 detale fundamentowe Model (1).pdf137,39 kB
13 detale fundamentowe Model (1).pdf122,92 kB
14 detale iniekcji Model (1).pdf140,67 kB
15 zakres iniekcji Model (1).pdf184,39 kB
16 zakres izolacji pionowej Model (1).pdf105,37 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2019-06-03, godz. 10:51)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2019-06-03, godz. 10:51)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2915748