Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
Działające w imieniu i rzecz:
Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 5a, Żeromskiego 4, A. Łajming 4, Polna 7

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. .Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul.Sienkiewicza 5a, Żeromskiego 4, Anny Łajming 4, Polna 7”

  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia 17 czerwca 2019 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 -        Formularz oferty

Załącznik Nr 2 -        Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 -        Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 -        Wzór umowy

Załącznik Nr 5 -        Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 6 -        Wykaz  osób

Załącznik Nr 7 -        Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 8 -        Opis przedmiotu zamówienia Sienkiewicza 5a

Załącznik Nr 9 -        Projekt budowlany Sienkiewicza 5a

Załącznik Nr 10 -    STWiOR Sienkiewicza 5a

Załącznik Nr 11 -    Przedmiar robót Sienkiewicza 5a

Załącznik Nr 12 -    Opis przedmiotu zamówienia – Żeromskiego 4

Załącznik Nr 13 -    Projekt budowlany – Żeromskiego 4

Załącznik Nr 14 -    STWiOR –Żeromskiego 4

Załącznik Nr 15 -    Przedmiar robót – Żeromskiego 4

Załącznik Nr 16 -    Opis przedmiotu zamówienia – Anny Łajming 4

Załącznik Nr 17 -    Projekt budowlany – Anny Łajming 4

Załącznik Nr 18 -    STWiOR – Anny Łajming 4

Załącznik Nr 19 -    Przedmiar robót – Anny Łajming 4

Załącznik Nr 20 -    Opis przedmiotu zamówienia – Polna 7

Załącznik Nr 21 -    Projekt budowlany - Polna 7

Załącznik Nr 22 -    STWiOR - Polna 7

Załącznik Nr 23 -    Przedmiar robót -  Polna 7

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf18 305,10 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc112,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc91,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc93,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc281,50 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc81,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc76,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc77,00 kB
Zał. 8 - opis zamóweinia Sienkiewicza 5a.doc36,00 kB
Zał. 9 -projekt bud. - Sienkiewicza 5a.zip3 298,65 kB
Zał. 10 - STWOiR- SIENKIEWICZA 5A.pdf706,17 kB
Zał. 11 - przedmiar Sienkiewicza 5a.pdf331,99 kB
Zał. 12 - opis przedmiotu zamówienia Żeromskiego 4.doc44,50 kB
Zał. 13 - projekt budowlany - Żeromskiego 4.zip5 259,30 kB
Zał. 14 - STWiOR Żeromskiego4.pdf363,23 kB
Zał.15 - przedmiar robót- Żeromskiego 4.pdf503,77 kB
Zał. 16- opis zamówienia - A.Łajming 4.docx15,03 kB
Zał. 17 - projekt bud. - A.Łajming 4.zip30 508,26 kB
Zał. 18 - STWOiR - A.Łajming 4 pdf377,68 kB
Zał.19 - przedmiary- A.Łajming 4.zip560,59 kB
Zał. 20 -opis zamówienia Polna 7 .doc39,50 kB
Zał. 21 - Projekt Polna 7.zip4 897,52 kB
Zał. 22 -STWiOR Polna 7 .pdf77,44 kB
Zał. 23 -Przedmiar Polna 7 .pdf390,15 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm137,31 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf785,33 kB
Unieważnienie cz. 1 i 3.pdf491,73 kB
wybor oferty w cz.2i4.pdf862,08 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-05-31, godz. 14:14)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-05-31, godz. 14:07)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897589